Kritéria přijetí

Jak postupovat v případě zápisu?

 • Žádost otevřete od 1.4. do 16.4.2021 pod odkazem
  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zshostivar/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4543
  POZOR. Tento odkaz bude fungovat pouze do 16.4.2021.
 • Na email, který uvedete v žádosti, Vám přijde potvrzení o přijetí žádosti, registrační kód, pod kterým bude dítě evidováno a vygenerovaná přihláška ve formátu pdf.
 • Tuto přihlášku celou dovyplňte a poté vytiskněte. Správnost údajů stvrďte podpisy obou zákonných zástupců.
 • Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do školy:
  • osobně – do krabice na vrátnici školy (každý všední den od 8:00 do 15:30)
  • poštou na adresu školy ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10, 10200
  • datovou schránkou fwdydnh
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu info@zshostivar.cz
  • V odůvodněných případech lze vyplnit žádost a přihlášku osobně ve škole
   ve dnech 20.4. (od 13:00 až 14:30) a 27.4. (od 14:30 až 16:00).
   (při dodržení všech epidemiologických opatření – respirátor apod.)
V případě, že na žádosti uvedete, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, Vám přijde v potvrzujícím emailu jako další příloha Žádost o odklad. Tuto žádost také vyplňte a společně s přihláškou a doporučujícími potvrzeními (od dětského lékaře a PPP) doručte do školy stejným způsobem. Pokud nebudete mít obě doporučující potvrzení v době podání přihlášky, můžete je dodat do 30.4. 2021. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky Vám bude vydáno písemnou formou.

Vlastní kritéria přijetí

 1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 2. Sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15, který navštěvuje naši školu
 3. Trvalý pobyt na území Prahy 15
 4. Sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvuje naši školu
 5. Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků
  (předpokládáme, že otevřeme 3 první třídy po cca 25 žácích)