Úřední deska


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 12.4.2021 (8.4.2021)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
vzhledem k negativní reakci ministerstva školství k zapojení zdravotníků do procesu testování žáků na naší škole, musíme testování zatím zvládnout vlastními silami.


Ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR.


Na naší škole bude testování probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Plán testování pro 1. a 3. ročníky na pondělí 12.4.2021
ŽÁCI
 • Budou přicházet do prostoru před školou, kde je třeba dodržovat předepsaná hygienicko-epid. pravidla.
 • Žáci po celou dobu mají nasazenou alespoň chirurgickou roušku, mohou i respirátor (ne látkovou roušku).
 • Třídní učitelé si je budou vyzvedávat před školou a zavedou je do testovacích prostor, kde proběhne testování a vyhodnocení testů. Vyhodnocení testů trvá přibližně 15 minut.
 • Netestují se žáci, kteří doloží písemné potvrzení, že prodělali COVID v období do 90. dnů před testem.
 • Netestují se žáci, kteří doloží písemné potvrzení, že prodělali PCR nebo antigenní test v období do 48 hodin před testem.
 • V případě pozitivního testu škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne a další postup konzultuje s dětským lékařem (žádanku na PCR test, karanténa, ...)
 • Pak bude probíhat normální výuka dle rozvrhu.
 • Aby se omezilo množství kontaktů při příchodu do školy, je třeba dodržovat
  plán příchodu jednotlivých tříd:
  • 7:40-7:45 ... 1.A a 1.B
  • 7:45-7:50 ... 1.C a 1.D
  • 7:50-7:55 ... 3.A
  • 7:55-8:00 ... 3.B
  • 8:00-8:05 ... 3.C

RODIČE
 1. Po odchodu dětí do budovy mohou vyčkat před školou na eventuelní pozitivní výsledky testu. Celková doba testování třídy je odhadem 30 minut (telefonicky informovat budeme jen při pozitivním testu).
 2. Rodiče, kteří chtějí být přítomni testování svých dětí:
  • nahlásí svůj zájem třídní učitelce, a to písemně e-mailem do soboty 10.4.2021 do 16:00 hod.
  • přicházejí s dětmi před školu až na 8:30 hod.
  • pedagogičtí pracovníci je budou přivádět do školy po úměrných skupinách (dle tříd) k testování
  • každá asistující osoba (rodič) má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření
  • v případě pozitivního testu žák s rodičem ihned opouští prostory školy
  • v případě negativního testu žák odchází do třídy a rodič odchází z prostoru školy
  • Při testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy (rodič), je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, a musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) minimálně 1,5 metru.

Organizaci čtvrtečního testování upřesníme po vyhodnocení pondělního testování
(předpokládáme, že ještě během pondělka).

INFORMACE O VÝUCE OD PONDĚLÍ 12.4.2021 (7.4.2021)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
podle usnesení vlády obnovuje naše škola školní výuku pro první stupeň od pondělí 12.4.2021 následujícím způsobem:
1. Testování žáků
Způsob testování upřesníme do pátku 9.4.2021.
Předběžné informace.
Probíhá jednání s Vinohradskou nemocnicí o zabezpečení této služby jejich zdravotnickým personálem.
Nejpravděpodobněji bude testování probíhat v pondělí, při příchodu do šloly v jedné z přízemních místností.
S tím bude propojen harmonogram individuálního vstupu jednotlivých tříd do školy mezi 8:00 - 8:30.
2. Provoz školy
I.stupeň - střídavá výuka
v týdnu 12.-16.4.2021
 • chodí do školy žáci 1. a 3.ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
 • žáci 2. 4. a 5. ročníků zůstávají doma a vzdělávají se distančně
v týdnu 19.-23.4.2021
 • chodí do školy žáci 2. 4. a 5. ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
 • žáci 1. a 3.ročníků zůstávají doma a vzdělávají se distančně
 • při prezenční výuce zůstávají žáci ve své učebně
 • při jazykové výuce zůstávají žáci ve své učebně (jedna skupina)
 • rozvrh TV a HV bude přizpůsoben potřebám jednotlivých tříd
II.stupeň - nadále pouze distanční výuka

Školní družina
 • je v provozu pro děti v prezenční výuce pouze v odpoledním režimu
 • ranní družina nebude v provozu
Obědy
 • obědy nastupujících žáků jsou automaticky přihlášeny
 • obědy nastupujících pedagogů jsou automaticky odhlášeny - je potřeba si je přihlásit
 • obědy cizích strávníků do jídlonosičů je nutno přihlásit 2 dny předem do 8:00 hod.
 • přihlašování - odhlašování obědů (u žáků a pracovníků školy den předem do 8:00)
  na mail jídelny jídelna@zshostivar.cz
  na telefonu 271 751 287
  na mobilu 737 173 372
 • žáci v prezenční výuce jedí v jídelně po skončení vyučování.
 • ostatní strávníci odebírají oběd do jídlonosičů od 13:30 do 14:00
  (za dodržování všech předepsaných hygienicko - epidemiologických opatření)
Při jakékoli změně pravidel docházky ze strany ministerstva či vlády, Vás budeme ihned informovat.
Vedení školy

Zápisy do 1. tříd začaly (31.3.2021)

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci a metodickému pokynu MŠMT je letos zápis v distanční podobě.
 • Zápis se týká dětí, které do 31.8.2021 dovrší věk 6 let, a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Jak postupovat v případě zápisu?

 1. Žádost otevřete od 1.4. do 16.4.2021 pod odkazem
  aplikace.zapisyonline.cz
  POZOR. Tento odkaz bude fungovat pouze do 16.4.2021.
 2. Na email, který uvedete v žádosti, Vám přijde potvrzení o přijetí žádosti, registrační kód, pod kterým bude dítě evidováno a vygenerovaná přihláška ve formátu pdf.
  Tuto přihlášku celou dovyplňte a poté vytiskněte.
  Správnost údajů stvrďte podpisy obou zákonných zástupců.
 3. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do školy:
  • osobně – do krabice na vrátnici školy (každý všední den od 8:00 do 15:30)
  • poštou na adresu školy ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10, 10200
  • datovou schránkou fwdydnh
  • e-mailem s elektronickým podpisem (na info@zshostivar.cz)
 4. V odůvodněných případech lze vyplnit žádost a přihlášku osobně ve škole
  (při dodržení všech epidemiologických opatření – respirátor apod.)
  ve dnech 20.4. (od 13:00 až 14:30) a 27.4. (od 14:30 až 16:00).
 5. V případě, že na žádosti uvedete, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, Vám přijde v potvrzujícím emailu jako další příloha Žádost o odklad. Tuto žádost také vyplňte a společně s přihláškou a doporučujícími potvrzeními (od dětského lékaře a PPP) doručte do školy stejným způsobem. Pokud nebudete mít obě doporučující potvrzení v době podání přihlášky, můžete je dodat do 30.4. 2021. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky Vám bude vydáno písemnou formou.
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 14.5. 2021 na stránkách školy a do tohoto termínu bude také vyvěšen v prostoru vrátnice školy.
Vedení školy

Doplnění - informace o stravování v době uzavření školy (4.3.2021)

 • ZMĚNA PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ - 1 den předem do 10:00 hod.
 • NOVĚ JE MOŽNOST STRAVOVAT CIZÍ STRÁVNÍKY.
  Cena za oběd 70,- Kč.
  Přihlásit se musí 2 dny předem do 10 hod.
  Platba předem v hotovosti nebo na účet: 2000738389 / 0800.
Vedoucí ŠJ

Informace o stravování v době uzavření školy (3.3.2021)

 1. Všichni strávníci mají obědy odhlášeny.
 2. Od 8.3.2021 školní jídelna vaří pouze pro předem přihlášené strávníky (žáci i dospělí).
 3. Strávníci musí být přihlášeni 1 den předem do 10,00 hod. (mailem, telefonicky)
 4. Výdej obědů formou výdejního okénka pouze do jídlonosičů od 11,30 - 13,00 hod.
 5. Čip s sebou.
Obědy je nutné přihlašovat:
 • na mail jídelny jídelna@zshostivar.cz
 • na telefonu 271 751 287
 • na mobilu 737 173 372
Vedoucí ŠJ

Informace pro rodiče dětí IZS a dalších o umisťování dětí do určených škol (2.3.2021)

Určené školy v MČ Praha 15:
 • Mateřská škola Boloňská
 • Mateřská škola Parmská 388
 • Základní škola Křimická 314
 • Základní škola Veronské náměstí 391
Postup:
 • Zaměstnavatelé rodičů podají žádost o umístění konkrétního dítěte na Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství,
  e-mail: stanislav.sivaninec@praha.eu
 • MHMP poté informuje městskou část a příslušnou školu
 • Ředitel školy se po obdržení seznamu dětí spojí s rodiči a domluví konkrétní podmínky docházky dítěte
 • Podrobnější informace na webu MHMP
Úřad MČ P-15

Povinné chirurgické roušky (24.2.2021)

Na základě prohlášení ministra zdravotnictví po jednání vlády ze dne 22.2.2021 a následně vydanému mimořádnému opatření, upozorňujeme rodiče žáků 1. a 2. ročníků, kteří docházejí na prezenční výuku, že ve všech prostorách školy mají žáci do 15 let věku povinnost od čtvrtka 25.2.2021 nosit alespoň chirurgickou roušku (nebo roušku s vrstvou nanovláken - plátěné roušky již nejsou vyhovující).

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vedení školy

Přihlášky na střední školy - upozornění (22.2.2021)

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří v letošním školním roce podávají přihlášky ke studiu na čtyřletých středních školách nebo víceletých gymnáziích, že přihlášky je nutné doručit (osobně, poštou) na příslušnou školu nejpozději do 1.3.2021 (u podání prostřednictvím pošty je rozhodující otisk podacího razítka)!
J. Průcha, výchovný poradce

Přihlášky na střední školy (4.2.2021)

Další termín vydávání přihlášek na střední školy v pondělí 8.2. od 14:00 do 15:30 opět v chodbě u šaten školy.
Týká se všech uchazečů o studium z 5. 7. i 9. tříd kromě 5.A a 5.C (Ty mají dohodnutý termín s třídními učitelkami odlišně)
J. Průcha, výchovný poradce

Přihlášky na střední školy (3.2.2021)

Připomínám, že přihlášky budu rozdávat dnes ve škole mezi 13:30 a 15:00
J. Průcha, výchovný poradce

Zdůraznění zásad on-line výuky (7.1.2021)

Distanční výuka (tedy i on-line výuka) je podle zák. č. 349/2020 Sb. zahrnuta do systému povinné školní docházky.
 1. Proto se na ní vztahují všechna nařízení a směrnice týkající se školní výuky (školní řád, klasifikační řád, směrnice MŠMT a ČŠI, …) a to i v případě, že ve směrnici či nařízení není specifikován druh vzdělání (distanční – prezenční).
 2. Navíc v prostoru veřejného média (Internetu) mohou některá prohlášení a činy být posuzovány z hlediska trestnosti v oblastech jako kyberšikana, potlačování práv a svobod, ohrožování výchovy, stalking a další.
  V případě podezření na takovéto jednání, je škola povinna toto podezření ohlásit příslušným orgánům (PČR, ČŠI).
Žáky, rodiče a pedagogy žádáme o důsledné dodržování následujících zásad on-line výuky.
 • Žáci se řádně připojují a pracují v on-line hodině dle rozvrhu. Připojují se pod svým skutečným jménem (ne přezdívkou).
 • Žáci respektují pokyny vyučujícího ohledně práce s počítačem – zapnutý/vypnutý mikrofon, zapnutá/vypnutá obrazovka, připojení se a odpojení k výuce – a to dle pokynů vyučujícího.
 • V případech opakujících se „závad“ na technice ve formě „nefunkční mikrofon“, „přerušení obrazu“ či odpojení z on-line výuky, výpadky a opravy Wi-Fi - potvrzují tuto skutečnost rodiče a zákonní zástupci formou omluvení z výuky.
 • Je nepřípustné, aby žák z jiné skupiny vstupoval do on-line výuky bez vyzvání vyučujícího.
 • Je nepřípustné zneužívat on-line připojení k urážlivému a nevhodnému chování.
  Toto chování bude řešeno a vyšetřováno příslušnými orgány – Policie ČR a ČŠI
Vedení školy

VÝUKA OD PONDĚLÍ 4.1.2021 (2.1.2021)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
podle aktuálního stupně opatření Protiepidemického systému ČR (PES) a nařízení ministra školství, přizpůsobuje naše škola školní aktivity od pondělí 4.1.2021 následujícím způsobem:
Žáci 1. a 2. ročníků
 • chodí do školy do své třídy dle normálního rozvrhu (mimo TV a zpěvu)
 • třídy nebudou děleny
 • po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny povinnost nosit roušky a dodržovat hygienická a epidemiologická pravidla
Školní družina
 • je v normálním provozu (ranní i odpolední)
Žáci 3. až 9. ročníku mají distanční výuku dle nastavených rozvrhů
Obědy
 • rodiče žáků prvních a druhých tříd, pokud jejich děti nebudou chodit na obědy, odhlásí obědy od 4.1.2021 a to na e-mailu: jidelna@zshostivar.cz
 • zájemci o obědy z řad starších žáků objednávají obědy stávajícím způsobem - minimálně den předem nebo nejpozdeji do 8:00 ráno daného dne
 • časový rozvrh výdeje obědů
 • pondělí, pátek
  • 11.40 - 12.30 obědvají 1. a 2. třídy ve školní jídelně
  • 12.30 - 13.30 se vydávají obědy do "nosičů" pro ostatní žáky
 • úterý, středa, čtvrtek
  • 11.40 - 13.15 obědvají 1. a 2. třídy ve školní jídelně
  • 13.15 - 14.00 se vydávají obědy do "nosičů" pro ostatní žáky
Při jakékoli změně pravidel docházky ze strany ministerstva či vlády, Vás budeme ihned informovat.
Vedení školy