Výroční zprávy

Obecný rámec

  • Povinnost zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy ukládá školský zákon řediteli každé základní školy, střední školy a vyšší odborné školy, tedy řediteli každé školy, která poskytuje vzdělávání vedoucí k dosažení určitého stupně vzdělání.
  • Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává vždy za školní rok (tedy nikoliv za rok kalendářní).
  • Vydání výroční zprávy je podmíněno jejím schválením školskou radou v souladu s § 168 odst. 1 písm. b) školského zákona. Bez schválení školskou radou tedy nemůže ředitel školy výroční zprávu o činnosti školy vydat. V případě nedohody mezi ředitelem školy a školskou radou ve věci obsahu výroční zprávy se postupuje podle § 168 odst. 3 školského zákona.
  • Školský zákon nestanoví povinnost zveřejnění výroční zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ředitel školy ji však musí zveřejnit na přístupném místě ve škole a zároveň musí zajistit, aby každý, kdo o to projeví zájem, mohl do výroční zprávy nahlížet a pořizovat si z ní výpisy nebo opisy. Tyto formy zpřístupnění musí být pro žadatele bezúplatné.
  • Výroční zprávu zpracovanou a vydanou výše uvedeným způsobem zasílá ředitel školy svému zřizovateli pro informaci.
  • Konkrétní obsahové náležitosti a termíny zpracování a předkládání výroční zprávy o činnosti školy stanoví § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.

Výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zprávy o poskytování informací