Vzdělávací program

Obecný rámec

Školní vzdělávací program je realizací Rámcového vzdělávacího programu pod názvem "Cesta k poznávání".
Smyslem tohoto programu je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti - tj. umění učit se, řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si globálnost jevů na Zemi atd.
Konkrétně škole umožňuje více než dříve volit si programy, tempo a obsah učiva dle okamžitých potřeb, věnovat se méně i více nadaným dětem individuálněji. Velký důraz se klade na aktivní výuku a činnost dětí.
Pro školu jsou směrodatné požadavky - tzv. výstupy po 5. a 9. třídě, které určilo Ministerstvo školství. Od 1. třídy se povinně učí cizí jazyk (angličtina), s výukou dalšího cizího jazyka začínají děti v 7. třídě. Pro žáky naší školy je povinný anglický jazyk.
Výuka je zaměřena na komunikaci a tvořivou práci jednotlivců formou hry.

Školní vzdělávací program "Cesta k poznání" (č.j. 31 504/2004-22)

(Školní vzdělávací program je také k nahlédnutí v kanceláři školy)