Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ DOKUMENTY
   Směrnice |  Tiskopisy  |  Rozvrhy  |  Školní vzdělávací program  |  Družina |  Zprávy o škole  |  Kronika 

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program je realizací Rámcového vzdělávacího programu pod názvem "Cesta k poznávání".
Smyslem tohoto programu je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti - tj. umění učit se, řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si globálnost jevů na Zemi atd.
Konkrétně škole umožňuje více než dříve volit si programy, tempo a obsah učiva dle okamžitých potřeb, věnovat se méně i více nadaným dětem individuálněji. Velký důraz se klade na aktivní výuku a činnost dětí.
Pro školu jsou směrodatné požadavky - tzv. výstupy po 5. a 9. třídě, které určilo Ministerstvo školství.
Od 1. třídy se povinně učí cizí jazyk (angličtina), s výukou dalšího cizího jazyka začínají děti v 7. třídě.
Pro žáky naší školy je povinný anglický jazyk. Výuka je zaměřena na komunikaci a tvořivou práci jednotlivců formou hry.

Podrobnější informace o nové koncepci základního školství lze získat na www.msmt.cz,
nebo na odkazu Rámcový vzdělávací program.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
CESTA K POZNÁVÁNÍ (č.j. 31 504/2004-22)

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí také v kanceláři školy.

Titulní strana a obsah

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP

4. Učební plán

5. Učební osnovy
5.1. Jazyk a jazyková komunikace
5.2. Matematika a její aplikace
    Dodatek 1/2019
    Minimální doporučená úroveň
    pro úpravy očekávaných výstupů
    v rámci podpůrných opatření

5.3. Informační a komunikační technologie
5.4. Člověk a jeho svět
5.5. Člověk a společnost
5.6. Člověk a příroda
5.7. Umění a kultura
5.8. Člověk a zdraví
5.9. Člověk a svět práce
5.10. Doplňující vzdělávací obory
6. Autoevaluace a hodnocení žáků

7. Dodatky

8. ŠVP pro školní družinu

Standardy pro základní vzdělání
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Matematika a její aplikace
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Informační a komunikační technologie
Dějepis
Zeměpis
Výchova k občanství
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Člověk a jeho svět
Člověk a svět práce
Výchova ke zdraví