Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

ZÁPIS DO 1.TŘÍD

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků
ve čtvrtek 23.března 2023 od 17.00 hodin

Budeme rádi, když s sebou přivedete i své budoucí prvňáčky. Děti si na vrátnici převezmou naše zkušené paní učitelky, které je odvedou do tříd a vyzkouší s nimi, jak to vypadá ve škole. Děti si s sebou přinesou pastelky a přezůvky.
Vy si zatím v klidu poslechnete informace o naší škole, o zápisu, podíváte se po škole a zodpovíme Vaše případné dotazy.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2023/24

Vážení rodiče, pokud zvažujete, že Vaše dítě bude navštěvovat ZŠ Hostivař, pozorně si přečtěte následující informace.

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2023.
Zápis se týká dětí, které do 31.8.2023 dovrší věk 6 let, a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Formální část zápisu

 1. Žádost otevřete prostřednictvím aplikace Zápisy Online od 1.4. do 10.4.2023 pod tímto odkazem .
  POZOR. Tento odkaz bude fungovat pouze do 10.4.2023.
  Při vyplňování přihlášky si budete zároveň moci vybrat termín (datum a čas) motivační části zápisu.
 2. Na email, který uvedete v žádosti, Vám přijde potvrzení o přijetí žádosti, registrační kód, pod kterým bude dítě evidováno a vygenerovaná přihláška ve formátu pdf. Tuto přihlášku si můžete dovyplnit doma, vytisknout a přinést do školy k motivační části zápisu. Správnost údajů stvrďte podpisy obou zákonných zástupců. Přihlášku budete mít možnost dovyplnit i ve škole během motivační části zápisu.
 3. V případě, že na žádosti uvedete, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, Vám přijde v potvrzujícím emailu jako další příloha Žádost o odklad. Tuto žádost můžete také vyplnit doma a společně s přihláškou a doporučujícími potvrzeními (od dětského lékaře a PPP) přinést do školy v termínu motivačního zápisu.
  Pokud nebudete mít obě doporučující potvrzení v době podání přihlášky, můžete je dodat do 30.4. 2023.
  Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky Vám škola vydá na základě těchto doporučení.

Motivační část zápisu

Uskuteční se 12. a 13.4. 2023 od 13:00 do 17:00 hod. v budově školy za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka.
 1. Co s sebou?
  Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce) předloží občanský průkaz (cizinci příp. cestovní pas s potvrzením trvalého pobytu) a rodný list dítěte.
 2. Jak probíhá motivační část zápisu?
  Formální část
  Zákonný zástupce odevzdá Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku příp. Žádost o odklad povinné školní docházky.

  Motivační část
  V přátelské atmosféře je veden rozhovor s budoucím prvňáčkem, při kterém pozorujeme jeho verbální projev (básnička, písnička), úroveň grafomotoriky, dále chování dítěte, jeho samostatnost, případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Zápis není zkouška. Jde nám o posouzení školní zralosti. Není nutné dítě na zápis speciálně připravovat. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna.
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do konce května 2023 na stránkách školy a bude vyvěšen na vrátnici školy.

Nahoru

Kritéria přijetí do ZŠ Hostivař

 1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 2. Trvalý pobyt na území Prahy 15
 3. Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků
  (předpokládáme, že otevřeme 3 první třídy)

Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky odevzdává zákonný zástupce při zápisu doplněnou vyjádřením školského pedagogického pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Doporučující posouzení je nutné dodat do 30.4. 2023.

Další důležité informace

Těší nás, že máte zájem o naši školu.
Pedagogové a vedení ZŠ Hostivař
Nahoru

Dokumenty ke stažení a odkazy

INFORMACE PRO RODIČE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Nahoru